По следам отца
Версия для слабовидящих

Новости

По следам отца

ддд.jpg

Бубадин пеше давамарзава

Сулейман-Стальский райондин виликан Герейханован совхоз республикада, Россияда тIварван авай тежрибалу майишатрикай сад тир.
Гьукуматда дегишвилер хьуникди и майишатни кIватна, анин къваи-къванцел тунач.
Са арадалди совхоздин чилер баябан хьана, багь-бустан амукьнач. Эхирни бубайрин пеше давамарун патал цIудралди жегьилри совхоздин чилерал чан хкана. Ахьтинбурукай сад вичин девирда бригадир, багъманчи, 1967-йисуз Дагобкомдин Гьуьрметдин грамотадин сагьиб хьайи КЕРИМОВ Агъамирзедин хва СИРАЖУДИН я.
Зегьметдал рикI алай Сиражудин Агъамирзоевич совхозда кIвалах амач, чкIанва лагьана, къерех хьрна акъвазнач.
1953-йисуз Герейханован совхозда хайи ам, школа акьалтIарна, Махачкъападин хуьруьн майишатдин техникумдик экеч|на. Армиядай хтайла, жегьил пешекар Махачкъаладин водоканалда кIвалахал акъвазна.
1976-йисуз хайи хуьруьн совхоздиз мелиоратор яз хтана. Гуыъуьнлай, багъларин бригадир яз к1валахиз, Дагъустандин хуьруьн майишатдин инстшутни акьалтIарна.
Сиражудин Агъамирзоевича 1996-йисалай 2007-йисалди агроном, управляющий, директордин куьмекчи яз кIвалахна.
Бригадир яз кIвалахдай вахтунда адан кIвачихъ 58 гектар ичин, 28 гектар алучадин, 2 гектар саларин майданарни галай. Бригадада гьа миша 30-35 рабочийди зегьмет чIугвазвай. Вичиз ганвай планар артухни алаз тамамарзавай Керимов Сиражудиназ руководстводин латай чIехи гьуьрметни авай.
Совхоз чкIайла, чилер 49 йисан вахтуналди кирида вугана. Пешекар и кIвалахдани кьулухъ акъвазнач. Вичив гвай чилел ада 1,15 гектарда шефтелар (гугърияр), 70 сотыхда шуьмягъар, 30 сотыхда гьар жуьредин емишрин къелемар цанва. Вири сад хьиз акьалтнавачтIани, гугърийрин багьди хъсан бегьер гузва. Адалайни гъейри, 1 гектар куьгьне хьанвай ичин багьни ава. Ина п|инидин багъ кутаз кIанзава.
Арендаторди лугьузвайвал, ина кIвалахзавайди 5 кас вичин хизан я. Адахъ са жерге хсуси улакьарни ава. Гатун вахтунда адаз аялрини хтулри чпивай жедай куьмекар гузва.
Арендаторрив чилер вугана са шумуд йисар ятIани, анра багъ, бустан кутуна, ишлемишиз кIанзавач, чилер баябан я. Гьукуматдиз а чилерилай къвезвай налог гузвач, бязи чкайрин иеси вужятIа кьилни акъатзавач.
Сиражудин Агъамирзоевича вичив гвай чилел агротехникадин кIвалахар герек вахтунда галай - галайвал кьиле тухузва. Дарманар ягъун, тарарин пунар михьун, ятар гун, обрезкаяр авун ада сифте чкадал эцигнава.
Ада лугьузвайвал, чилиз гьикьван къуллугъ авуртIа, гьакьван ада бегьерни гуда. Сиражудинан багъ акуртIа, темягь фидай гьалда ава лугьуз ванер хьайила, за аниз фин ва мад са шумуд участокдиз килигун кьетIна.
Са гектар чиле авай ичин кьуранвай тарар вири зкъудна, дуьзар на, цIийи багъ кутаз гьазурнава. Гугърийрин багъда худда обрезкаяр кьиле физва, тарарин пунариз перер ягъиз, дарманар вегьез гьазурвал аквазва, зулун ятарни гана куьтягьнава.
Сиражудина лугьузвайвал, арендаторар тIимил авач, амма абуруз кIвалахиз кIанзавач. Сира- жудинан дах Агьамирзе зегьметдал рикI алай кас тир. Жаван яз эвленмиш хьайи ада вичин хизанни зегьмет чIугваз вердишарна. Гьайиф хьи, 1974-йисуз Дагъустандин лайихлу агроном лагьай тIвар къачур, ДАССР-дин Верховный Советдин Гьуьрметдин грамотадин са гьиб хьайи ам залан азардикди 43 йисан яшда аваз рагьметдиз фена. 9 кьил хизан чIехи хва Сиражудинан хивез аватна. Ада, вичин диде Мириятни галаз, хизан кIвачел акьалдарна ва вири гьа дахди вердишарай, тербия гайи рекьяй фена.
- Алай девирда гьарда вичивай жедайвал чилер къачузва, багълар, уьзуьмлухар кутазва, техилар цазва. Хъсан я, арадал гьайи емишар маса гана, хийир къачуз хьайитIа. Патарал тухун патал еке харжияр герек кьвезва. Куьне гьасилай суьрсет гьикI маса гузва? - суал гана за.
- Гьикьван чна зегьмет чIугуртIани, дугъриданни, ам маса гун четинжезва. Къиметар, зегьметдиз килигайла, агъузбур я. Гьа са вахтунда маса гьукуматрин товарар атайла, чаз акьван хийирни жезвач, - лугьузва ада. Сиражудин Агъамирзоевича са низ ятIани килигна вичин кIвалах зайифарзавач, ада гьа вичин дахди хьиз зегьмет чIугвазва. Вичин чирвилер гъавурда авачир ярар-дустаривни агакьарзава, бязи вахтара абуруз тарарин хилер атIудай къайдани къалурзава. Им адан рикIин михьивал я.
Адан ери-бине виликан Магьмута хуьряй я. Герейханован совхозда а хуьруьнбур гзаф яшамиш жезва. Хъсан пешекардиз вирида гьуьрмег ийида, адазни Герейханован хуьруьн агьалийри гьуьрметзава.
Ам 1978-йисуз Билбилхуьряй тир Жамалдинан руш Розадал эвленмиш хьана. Хизанда 4 рушни 2 хва ава.
Гьуьрметлу Сиражудин Агъамирзоевич, вуначIугвазвай зегьмет виридаз менфятлуди я. Къуй вахъ мадни агалкьунар хьурай!

Автор : Вадим Жамалдинов
«Лезги газет» № 52 от 28 декабря 2017 г.


Количество показов: 608
28.12.2017

Возврат к списку


Поделиться в: